EKO-Gramont

EKO-Gramont postrojenje za preradu otpadnih voda

EKO-Gramont postrojenja za preradu otpadnih voda su postrojenja projektovana za prirodni tretman otpadnih voda bez upotrebe hemikalija.

Kompaktno postrojenje za preradu otpadne vode projektovano je kao industrijski proizvedena jedinica za kompletno biološko prečišćavanje kanalskog sadržaja iz motela , hotela , kampova ili malih naselja , a za fekalne i otpadne vode vode uobičajenog sastava za naše uslove. EKO-Gramont postrojenja proizvode se za kapacitete od 250 do 1000 ES sa mogućnošću dogradnje do 5000ES.

Iako je svaki sistem drugačiji, svako postrojenje EKO-Gramont ima :

Pouzdan učinak

Laku kontrolu rada i rentabilno održavanje (obuka radnika za rad na postrojenju)

EKO-Gramont je estetski prijatan i ne širi jake, neprijatne mirise, što ih čini mnogo boljim od mnogih konvencionalnih postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Jasno razdvojenu liniju vode (tečna) od linije mulja (čvrsta faza)

Obe faze daju produkte za konačnu dispoziciju bez negativnog ekološkog uticaja EKO-Gramont sistem je jednostavan za rad, ekonomičan i estetski ugodan sistem za tretman otpadnih voda bez ponovnog narušavanja sredine koja ga okružuje.

Mogućnost dogradnje sistema za veća opterećenja

Dozvoljavaju razvučenu dinamiku investiranja sa porastom zahteva za bolji kvalitet efluenta po vremenu.

Zavisno od veličine, postrojenje je predfabrikovano u vidu podsklopova podobnih za transport i montira se spajanjem istih na lokaciji ili se isporučuje kompaktno ako uslovi transporta to dozvoljavaju .

Izlazni efluent visokog kvaliteta

Sistem je prilagođen da zadovolji specifične potrebe korisnika i omogućava im da minimiziraju ili čak eliminišu uticaj na životnu sredinu i odgovornosti vezanih za uticaj na životnu sredinu.

EKO-Gramont promoviše decentralizovani sistem za tretman otpadnih voda, koji je finansijski isplativija i dugoročnija opcija.

Postrojenje koristi u pretežnom delu do sada priznate i poznate elementarne procese za prečišćavanje otpadnih voda.

Predfabrikovano kompaktno postrojenje sistema „EKO-Gramont“ u svom sklopu za visoko efikasnu mehaničku preradu otpadnih voda koristi cevaste taložnice a za biološku preradu aerobne , fakultativno aerobne i anaerobne metode .

Za slučaj potrebe dorade efluenta makrobiološkim metodama dograđuju se objekti za tercijalnu obradu tj. uklanjanje nutrijenata a kvalitet efluenta dovodi se sporim filterima do klase IIb i blizu klase IIa .

Performanse postrojenja su sledeće:

Redukcija SM>90%

Redukcija BPK5 >85%

Aerobni efluent: prisutno O2

Voda podobna za tercijarnu obradu (podzemnu infiltraciju)

Mulj, anaerobno digestiran na polja za sušenje i odvoženje u čvrstom stanju na konačnu dispoziciju na površine sa ratarskom kulturom.

Referenc lista:

Revitalizacija uređaja u Soko banji

Manastir Lipovac

Divljana

Fabrika vode „Rosa“

Žbevac

RMU „Čitluk“ Soko Banja